Uvjeti poslovanja/Terms and conditions

Uvjeti poslovanja/Terms and conditions

​UVJETI POSLOVANJA

Internet stranica www.cocos-place.net u vlasništu je Coco's place, obrt za trgovinu, sa sjedištem u Iki. Uvjeti korištenja vrijede za sve posjetitelje internet stranice www.cocos-place.net te kupce. Uvjetima korištenja utvrđuje se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacije proizvoda. Internetska stranica www.cocos-place.net zadržava pravo promijeniti uvjete korištenja bez prethodne najave. Pri svakom posjetu stranici www.cocos-place.net smatra se da se posjetitelj slaže s Uvjetima korištenja.
Ukoliko se ne slaže, molimo da prestane koristiti internet stranicu ili da svoje sugestije pošalje na e-mail info@cocos-place.net


Kupovina proizvoda, registracija i sigurnost


Kupcem se smatra osoba koja naručuje proizvod sa stranice  www.cocos-place.net.  Kupac mora biti osoba starija od 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje Coco's place obrt za trgovinu, ne odgovara za štetu nastalu upisivanjem tuđih osobnih podataka. Napominjemo da je strogo zabranjeno korištenje i upisivanje tuđih osobnih podataka i stoga imamo pravo dobivene informacije ustupiti lokalnim i međunarodnim nadležnim službama ukoliko to bude potrebno i ukoliko sudskim putem dobijemo zahtjev za ustupanje istih.Internetska stranica www.cocos-place.net u svim se drugim slučajevima obvezuje čuvati osobne podatke posjetitelja i kupaca stranice  www.cocos-place.net te neće vaše podatke javno dijeliti niti ustupati trećim osobama.Vaše podatke dobivene putem registracijskih formi možemo koristiti kako bismo vas povremeno obavijestili o novostima u poslovanju te ostalim uslugama tvrtke.(Coco's place, obrt za trgovinu, nije odgovoran za komentare i sadržaje koje posjetitelj može postaviti na stranicu www.cocos-place.net ). Posjetitelj stranicu koristi na vlastitu odgovornost i sam odgovara za informacije koje može vidjeti na stranici  www.cocos-place.net ). Coco's place, obrt za trgovinu ne može biti odgovoran za eventualnu štetu prouzrčenu pogrešno interpretiranim informacijama od strane posjetitelja stranice www.cocos-place.net. Coco's place obrt za trgovinu,  ima pravo raskinuti ugovor s kupcem/posjetiteljem u bilo kojem trenutku ukoliko smatra da tvrtki to može na bilo koji način naštetiti ili nanosi štetu. 


Kupoprodajni proces

Prihvaćanjem općih uvjeta korištenja potvrdili ste da se slažete s kupoprodajnim procesom. Kupoprodajni ugovorni proces postaje pravovaljan nakon primitka pošiljke. Reklamacije uvažavamo sukladno Zakonu o zaštiti potrošača čl. 43., 44., 45., 46., 47., 48. i 49. Raskid ugovora reguliran je Člankom 45. Zakona o zaštiti potrošača, osim u situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora prema Članku 49. Zakona o zaštiti potrošača. Sve pritužbe možete nam uputiti pismeno na adresu Coco's place, Primorska 31 Ika, 51414 Ičići ili e-mailom na adresu info@cocos-place.net

Pogrešno naručenu robu ne mijenjamo osim ukoliko se radi o ispravnoj i nekorištenoj robi, a o čemu odlučuje osoba zadužena za povrat u Coco's place, obrt za trgovinu. Kupac može robu zamijeniti za drugi proizvod.

Ukoliko dođe do pogrešno isporučene robe, kupac je dužan navedeni proizvod vratiti neoštećen i nekorišten u originalnom pakiranju u roku od sedam dana, a Coco's place obrt za trgovinu, obvezuje se kupcu vratiti proizvod koji je prvotno trebao biti isporučen ili zamjenom proizvoda istih cjenovnih i sastavnih karakteristika.


Coco's place obrt za trgovinu, omogućuje kupcima podnošenje prigovora putem pošte na adresu tvrtke ili elektroničke pošte te se obvezuje odgovoriti na njih u roku od 15 dana od kada je prigovor zaprimljen.


Eventualne sporove između trgovca i kupca, nastojat ćemo riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Rijeci.

REKLAMACIJE I POVRATI


U slučaju reklamacije, oštećenja prilikom dostave, pogreške kod prijenosa podataka ili nekog drugog nedostatka, molimo vas da nam se javite u roku od dva radna dana od primitka pošiljke. Ukoliko dođe do pogrešno isporučene robe, kupac je dužan navedeni proizvod vratiti neoštećen i nekorišten u originalnom pakiranju u roku od sedam dana, a Coco's place obrt za trgovinu, obvezuje se kupcu vratiti proizvod koji je prvotno trebao biti isporučen ili zamjenom proizvoda istih cjenovnih i sastavnih karakteristika.


Kupac je dužan uputiti reklamaciju i to e-mailom na info@cocos-place.net, pismeno u zakonskom roku od 14 dana


Pravo na reklamacije korisnik stječe ako:


-roba nije isporučena po uputama iz narudžbe


-je došlo do oštećenja prilikom isporuke


Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje, to je odmah nužno napomenuti jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.


Sve navedene pritužbe riješit ćemo u dogovoru s naručiteljem, odnosno primateljem robe.


Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.


Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.


Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Troškove povrata robe za prvi povrat robe i slanje zamjenske robe u potpunosti snosi Coco's place obrt za trgovinu. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


Pisani prigovor potrošača


Sukladno čl. 10. st. 1. - 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).


Obavještavamo potrošače da pisani prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u našoj trgovini ili dostaviti poštanskim putem na adresu:


Coco's place obrt za trgovinu, Primorska 31 Ika, 51414 Ičići ili poslati putem e-maila na: info@cocos-place.net 


Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora.
U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.
 
 
 
 TERMS AND CONDITIONS
 
The website www.cocos-place.net is owned by  Coco's place, obrt za trgovinu, based in Ika. These terms apply to all visitors and and customers of the website www.cocos-place.net. Conditions of Use are determined for the process of ordering, payment, delivery and product complaints. The website www.cocos-place.net reserves the right to change terms and conditions without a notice. Any time you visit www.cocos-place.net it is considered that the visitor agrees with the Terms of Use.
 
If you disagree, please stop using this web site or send your suggestions by e-mail at info@cocos-place.net
 
 
Buying products, registration and safety
 
The buyer is a person who orders a product from www.cocos-place.tne. The buyer is a person that must be 18 years or older. The buyer is responsible for the accuracy and completeness of information when purchasing. Coco's place obrt za trgovinu is not liable for damages resulted from entering other people's personal data. Please note that it is strictly forbidden to use and enter other people's personal data and therefore we have the right to disclose the information to local and international relevant departments if necessary or if we receive a court request for that data. The website www.cocos-place.net undertakes to keep the data of its visitors and customers personal and to not share that data publicly or make it available to other people. Data obtained through the registration form can be used to keep you periodically informed about the news in our business and other services of the company. ( Coco's place, obrt za trgovinu, is not responsible for comments and content that visitors post on the page www.cocos-place.net). Visitors of www.cocos-place.net are using the webiste at their own risk and are responsible for the personal data that can be seen on the website www.cocos-place.net). Coco's Place, obrt za trgovinu can not be held liable for any damages caused by wrongly interpreted information by site visitors. Coco's Place obrt za trgovinu has the right to terminate the contract with any customer / visitor at any time if it is estimated that the company could get harmed or damaged by them in any way.
The sales process 
By accepting the general conditions of use you confirm that you agree with the sales process. The sales contracting process becomes valid after shipment delivery. The complaint is recognized in accordance with the Consumer Protection Act Art. 43, 44, 45, 46, 47, 48 and 49. Termination of contracts is governed by Article 45 of the Law of consumer protection, except in situations where a consumer has no right to terminate the agreement under the Article 49 of the consumer protection. All complaints can be sent to the address of Coco's Place, Primorska 31 Ika, Icici 51414 or by e-mail to info@cocos-place.net
Wrong orders can't be changed unless it is a proper order and the item is unused which is ruled on by the responsible for returns at Coco's Place obrt za trgovinu. The customer can replace the items for another product.
If an item is delivered my mistake, the buyer is obliged to return that product undamaged and unused in its original packaging within seven days and Coco's place obrt za trgovinu, commits to resend to the customer the product which was originally supposed to be shipped or a replacement product at the same price and component feature.
Coco's Place obrt za trgovinu allows customers to submit complaints by mail or electronic mail and undertakes to reply within 15 days from when the complaint was received.
Possible disputes between the dealer and the customer will try to be resolved by peaceful means and by agreement, otherwise, by the Court in Rijeka.

RETURNS AND REFUNDS 
 
In case of complaints, damage during shipping, errors during data transmission or some other defect, please contact us within two working days after receiving the shipment. If an item is delivered my mistake, the buyer is obliged to return that product undamaged and unused in its original packaging within seven days and Coco's place obrt za trgovinu, commits to resend to the customer the product which was originally supposed to be shipped or a replacement product at the same price and component feature.
Refer the complaint by e-mail to info@cocos-place.net, written within the legal deadline of 14 days.
 
Complaints are legitimate if:
- items are not delivered as instructed in the order
- items are damaged during delivery
The buyer is responsible for checking the validity of the order and comparing the received items with the receipt. In case something is missing, the buyer should immediately notify  Coco's place obrt za trgovinu because late claims will not be taken into consideration.
All complaints will be resolved in consultation with the client or the consignee.
A contract can be unilaterally terminated within 14 days without stating a reason.
If you unilaterally terminate this contract, we will refund the money we have received from you. Refunds will be made in the same way that you made the payment. In case you want the refund in another way the amount paid does not bear any costs in relation to the refund.
 
Refunds can be executed only after the items have been returned to us or after you provide evidence showing that you have sent back the merchandise. The cost of returning the items for the first time and sending replacement items will be entirely borned by Coco's place obrt za trgovinu. You are responsible for any impairment of the items as a result of handling the items other than what was necessary to determine the nature, characteristics and functionality of the items.
In accordance with Art. 10th century. 1st to 3rd Consumer Protection Act (NN 41/14).
We inform consumers that a written complaint which expresses their dissatisfaction with respect to the purchased product or service provided can be submitted in our store or delivered by mail to the following address:
Coco's Place obrt za trgovinu, Primorska 31 Ika, Icici 51414, or sent via e-mail at: info@cocos-place.net

In accordance with Art. 10 para. 5 of the Law on Consumer Protection (NN 41/14), on your written complaint manifest we will reply in writing within 15 days of receipt of your complaint.

In a written complaint, please write your name and address that will be used for replies.Green Dog PUPPY-ŠTENCI- puretina, smeđa riža

Green Dog PUPPY-ŠTENCI- puretina, smeđa riža

Temelj zdravog života psa je kvalitetna prehrana.. ...
Kabanica za dečke

Kabanica za dečke

Znaš ono kad si zgodan dečko kojem se po kiši ide van... ...
Crno-roza kabanica za curice

Crno-roza kabanica za curice

Znaš ono kad si zgodna cura kojoj se po kiši ide van... ...
Nepropusna, podstavljena kabanica za cure

Nepropusna, podstavljena kabanica za cure

Znaš ono kad je kiša pa si nakon šetnje mokra... ...